Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti JANYŠKOVÁ, s. r. o.

 

  1. Obecné ustanovení

 

Tyto „Obchodní podmínky“ společnosti JANYŠKOVÁ, s. r. o. jsou nedílnou součástí každé potvrzené objednávky nebo uzavřené smlouvy na uskutečnění služeb nebo zhotovení výrobku výše uvedenou společností, pokud není písemně dohodnuto jinak.

 

  1. Vznik závazku

 

Provedení služby nebo zhotovení výrobku se uskuteční na základě objednávky potvrzené dodavatelem nebo uzavřené smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem.  

 

III. Dodací podmínky, místo plnění

 

Dodavatel je povinen dodat zhotovené výrobky na adresu objednatele pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel provede zabezpečení výrobků proti poškození a náklady na přepravu budou součástí faktury.

 

IV.Ceny

 

Cena služeb nebo výrobků bude vždy tvořena individuální kalkulací vycházející s přání a požadavků zákazníka a bude uvedená v potvrzení objednávky nebo v uzavřené smlouvě.   

 

  1. Platební podmínky

 

Dodavatel na provedené služby nebo výrobky vystaví fakturu, která bude obsahovat obvyklé náležitosti v platebním styku včetně čísla objednávky, dne splatnosti a dalších údajů umožňujících její řádné a včasné zaplacení. Doba splatnosti faktur se stanovuje v souladu s příslušným zákonem do 14 dnů ode dne předání zhotovených výrobků nebo služeb. U nových zákazníků budou první zakázky řešeny platbou předem nebo dohodou. Pokud půjde o zhotovení nových výrobků, tak tyto výrobky jsou a budou majetkem společnosti JANYŠKOVÁ s. r. o. a přejdou do vlastnictví odběratele teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě prodlení objednatele s placením dílčí či konečné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

 

VI.Záruka

 

Dodavatel služeb nebo výrobků ručí za použití vhodného materiálu neovlivňujícího negativně životní prostředí, za řádné odborné provedení a rovněž za splnění technických i jakostních požadavků, které byly smluvně ujednány nebo vyplývají z obecně platných právních předpisů. Dodavatel rovněž zaručuje, že předmět smlouvy je způsobilý k účelu, pro který je určen. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí výrobků či služeb objednatelem. Tato záruční doba se vztahuje na všechny typy vad, vyjma vad způsobených nevhodnou manipulací nebo nevhodným použitím.

 

VII. Reklamace

 

Vady výrobků nebo služeb musí být dodavateli oznámeny písemně bez zbytečného odkladu dle ust. § 428 Obchodního zákoníku. Reklamace budou řešeny podle platných právních předpisů.  

 

Josef Janyška
jednatel společnosti

 

 

Kontaktujte nás

Rádi Vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku na míru. Pokud máte zájem o osobní
schůzku, či nezávaznou konzultaci, dejte nám vědět.

Zavolejte nám

+420 777 087 473

Napište nám

Kontakt

Čalounictví JANYŠKOVÁ s.r.o.
Bludovice 91
741 01 Nový Jičín
Česká Republika

  +420 777 087 473
  +420 737 907 840
 +420 556 711 170
E-mail: janyskova@janyskova.cz

Čalounictví JANYŠKOVÁ s.r.o.

Bludovice 91
741 01 Nový Jičín
Česká Republika

Služby

Nabízíme čalounění a renovaci sedadel do všech vlaků, zdravotnických výrobků a provádíme vakuové tažení koženek a plastů. K dispozici máme multifunkční řezací stroj na řezání materiálů do síly 20 mm.

Služby
Fotogalerie
Poptávka

O společnosti

Společnost JANYŠKOVÁ s. r. o., byla založena v lednu roku 2005 transformací z podnikání fyzické osoby Jiřiny Janyšková, která zahájila své podnikání už počátkem roku 1992.

Našimi hlavními partnery a odběrateli služeb a výrobků jsou firmy zabývající se výrobou zdravotní techniky, kolejové techniky, křesel, židlí a matrací.

O nás
Kontakt